wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

İLETİŞİM

Arıza Takip

Seri Numaranız:

EN ÇOK OKUNANLAR

     TEKNET B�LG�SAYAR, 2004 y�l�ndan bu g�ne kadar, d�nyan�n en g�venilir markalar�yla, ayr�cal�kl� hizmetler vererek, m��terilerine Bilgi Teknolojileri sunmaktad�r.
      Firmam�z�n ilk hedefi, m��teri memnuniyetini sa�lamakt�r. �unu biliyoruz ki ; m��terilerimizdeki memnuniyet �st d�zeylerde oldu�u s�rece, her t�rl� problem a��labilir. Sekt�r�m�zde ya�anan yo�un rekabete ra�men, bizler bu memnuniyeti sa�layarak, bir�ok firmaya uzun y�llard�r kesintisiz hizmet vermekteyiz.
     �al��ma alan� olarak kendimize son derece geni� bir yelpaze se�tik. Bunun nedeni ; m��terilerimizi belirli markalarla s�n�rland�rmadan, g�n�n �artlar�na uygun, en iyi fiyat- performans oran�na g�re ��z�mler sunabilmektir.
      Teknolojinin ba� d�nd�r�c� bir h�zla geli�ti�i d�nyam�zda, teknoloji yat�r�m�n� geciktiren veya yeterli yat�r�m� yapmayan firmalar, d�nya pazarlar�nda veya sekt�rel �lke pazar�nda rekabet g�c�n� yitirmekte ve gerilemeye ba�lamaktad�rlar.
      ��te buradaki hassas konu, do�ru yat�r�m� yapabilmektir. Do�ru yat�r�m yapmak, para harcamak de�il, firman�n verimlili�ini ve rekabet g�c�n� artt�racak en uygun ��z�mleri bulabilmektir.
      Bu anlay��la, biz TEKNET B�LG�SAYAR olarak; m��terilerimize en do�ru, kaliteli, g�venilir, ekonomik ve h�zl� teknolojik hizmetleri sunmaya devam edece�imizi, siz sayg�de�er ziyaret�ilerimize bildirmekten gurur duyar�z.

Ertan DEM�R

Printer Plotter Notebook Mainboard

Her t�rl� printer tamiri, yedek
par�a temini firmam�zca �zenle
yap�lmakta, m��teri i�in y�ksek
memnuniyet sa�lanmaya
�al���lmaktad�r.

Plotter ar�zalar� �zenle
belirlenmekte, uygun ��z�mlerle
cihaz�n�z�n bak�m ve onar�m�
yap�lmaktad�r

Her t�rl� Notebook ar�zalar�
en uygun ��z�mlerle en k�sa
s�rede giderilmekte, i�lerinizin
aksamamas� sa�lanmaktad�r.

Mainboard bak�m ve onar�m�,
elektronik kart tamiri, chipset
de�i�imi, LCD ekran tamiri,
power supply tamiri deneyimli
ve uzman kadromuzca, �zenli
bir �ekilde yap�lmakta,
m��terilerimize uygun ��z�mler
sunulmaktad�r.